Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ในช่วง ปี พ.ศ.2558-2562

สถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ในช่วง ปี พ.ศ.2558-2562

ภาพ/ข้อความ : จัดทำและเผยแพร่่โดย ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)