Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมการประชุม เตรียมการรับคนไทยที่กลับจากต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19

เข้าร่วมการประชุม เตรียมการรับคนไทยที่กลับจากต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 23 เมษายน 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบหมาย นางลักษณา วีรธนาภรณ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับคนไทยที่กลับจากต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงแรม เดอะ เบฟเวอรี่ โฮเทล พัทยา เมืองพัทยา จ. ชลบุรี โดยมีนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้มีนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง สำนักงานอาเซียน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเข้าร่วม จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางให้โรงแรมเดอะ เบฟเวอรี่ โฮเทล พัทยา เป็นสถานที่พักพังสำหรับบุคคลเฝ้าระวัง เตรียมการให้คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศต้องเข้าพักในพื้นที่ควบคุมเพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามโครงสร้าง คณะผู้ปฏิบัติงานซึ่ง สสภ.13(ชลบุรี) เป็นคณะทำงานส่วนการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับประเด็นแนวทางการจัดการขยะ สรุปดังนี้ 1.การจัดเก็บขยะปกติ (ถุงดำ) โรงแรมจัดเก็บตามปกติ 2.ขยะติดเชื้อ (ถุงแดง) เมืองพัทยาจัดส่งให้ อบจ.ระยอง เพื่อกำจัดโดยโรงแรมจะต้องกำหนดมาตรการคัดแยกและจัดสถานที่ในการพักขยะให้

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่