Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13(ชลบุรี) ติดตามความก้าวหน้าระบบกำจัดขยะมูลฝอย และมูลฝอยติดเชื้อของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สสภ.13(ชลบุรี) ติดตามความก้าวหน้าระบบกำจัดขยะมูลฝอย และมูลฝอยติดเชื้อของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13(ชลบุรี) และนางปรานี โอรักษ์ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าระบบกำจัดขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง โดยได้ติดตามความก้าวหน้า ดังนี้

         1. การบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต

         2. ระบบกำจัดขยะอินทรีย์ โดยการหมักก๊าซชีวภาพ

         3. การคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และความคืบหน้าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะของบริษัท GPSC

         4. ความคืบหน้าการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอย

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายงาน

แกลเลอรี่