Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่ประสานชี้แจงและแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างวินัย และการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ปี พ.ศ.2563 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลงพื้นที่ประสานชี้แจงและแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างวินัย และการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ปี พ.ศ.2563 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13 (ชลบุรี)  มอบหมาย นางลักษณา วีรธนาภรณ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม นางสาวชมภูนุช พิมพ์ทอง และนางสาวพรชนก  บัณฑิตไทย ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ประสานชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ปี 2563 ให้กับ อปท. ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 20 แห่ง ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยในวันนี้ดำเนินการ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) อบต.คลองนา 2) ทต.บางคล้า 3) อบต.ท่าทองหลาง 4) อบต.เสม็ดเหนือ และ 5) อบต.เสม็ดใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการฯ การจัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลปริมาณการนำขยะไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมายของพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่