Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13 (ชลบุรี) ร่วมประชุมติดตามแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี

สสภ.13 (ชลบุรี) ร่วมประชุมติดตามแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13

(ชลบุรี) มอบหมายให้นางปรานี  โอรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมติดตามแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ตามข้อสั่งการปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัดเสนอคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำให้บรรจุแผนงาน/โครงการไว้ในแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำ  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ คือ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน และน้ำทะเล และจัดทำแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ภาคและจังหวัดเพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษระดับชาติ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้สำนักงานฯ ดำเนินการดังนี้

  1. จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี

  2. จัดทำโครงการเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัดตามแผนบริหารจัดการคุณภาพน้ำเสนอจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายงาน

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

ประชุมแผนบริหารน้ำ

ขนาดไฟล์:2.10 Mb | ประเภทไฟล์: .ppt | ดาวน์โหลด: 3 ครั้ง