Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด

ตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางลักษณา วีรธนาภรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ปี 2563 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วัดกองแก้ว และวัดโปรดเกษเชษฐาราม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยเป็นการตรวจประเมินเพื่อให้คำแนะนำให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกำหนด โดยมีเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด 5 หมวด ได้แก่ หมวดที่  1 การบริหารจัดการ หมวดที่ 2 พื้นที่สีเขียว หมวดที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 4 การรณรงค์ส่งเสริมด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และหมวดที่ 5 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพร้อมมอบสื่อสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมให้วัดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

แกลเลอรี่