Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด

ตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563    ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบหมายนางลักษณา วีรธนาภรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม                    ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมและตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่          วัดอโศการาม และวัดศรีรัตนธรรมาราม จังหวัดสมุทรปราการ โดยเป็นการตรวจประเมินเพื่อให้คำแนะนำให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกำหนด  5 หมวด ได้แก่ หมวดที่  1  การบริหารจัดการ หมวดที่ 2 พื้นที่      สีเขียว หมวดที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 4 การรณรงค์ส่งเสริมด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และหมวด 5 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพร้อมมอบสื่อสิ่งแวดล้อมให้วัดเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในวัด

แกลเลอรี่