Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการดำเนินงานส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563 ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.13 (ชลบุรี) ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำโครงการติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเขตพื้นที่ภาคตะวันออก,โครงติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ม. 82,โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลักพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563 จำนวน 32 ตัวอย่าง โดยตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี,ปริมาณของแข็งแขวนลอย,ปริมาณของแข็งที่ละลายได้,ไนเตรท,ไนไตรท์,แอมโมเนีย,ซัลไฟด์,น้ำมันและไขมัน,ทีเคเอ็น,ฟอสฟอรัสทั้งหมด,ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย,โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, ความกระด้างและโลหะหนัก ทั้งนี้ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างและออกรายงานผลตามกระบวนการต่อไป

รายงานโดย : ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม