Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง พื้นที่ จ.ตราด ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง พื้นที่ จ.ตราด ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 8-10 มิถุนายน 2563 ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง พื้นที่จังหวัดตราด ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 ปี 2563 จำนวน 10 จุด สำหรับพื้นที่เกาะช้างเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ร่วมลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ จากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลภาคสนามเบื้องต้น พบว่า ค่าออกซิเจนละลายน้ำมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีค่าการตรวจวัดอยู่ในช่วง 4.45-6.57 mg/l ค่าเฉลี่ย 5.63 mg/l ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีค่าการตรวจวัดอยู่ในช่วง 6.88-8.16 ค่าเฉลี่ย 7.92 และค่าความเค็มส่วนใหญ่มีค่าการตรวจวัดอยู่ในช่วง 18.90-31.10 ppt ยกเว้นบริเวณปากแม่น้ำตราด มีค่าต่ำมาก ทั้งนี้ การประเมินคุณภาพน้ำทะเล (MWQI) จะพิจารณาจาก 8 พารามิเตอร์ ซึ่งจะต้องรอผลจากการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล เพื่อนำไปใช้ประเมินคุณภาพน้ำทะเลต่อไป

ภาพ/ข้อความ ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่