Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13 (ชลบุรี) ร่วมงานการแถลงข่าว "เปิดท่องเที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่"

สสภ.13 (ชลบุรี) ร่วมงานการแถลงข่าว "เปิดท่องเที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่"

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ร่วมงานการแถลงข่าว "เปิดท่องเที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่" โดยนายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว    อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อตรวจสอบความพร้อมมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่ ในการนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ในนามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบแอลกอฮอล์ 75% จำนวน 100 ลิตร แก่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสำหรับใช้ในการฆ่าเชื้อ/ทำความสะอาดต่อไป

แกลเลอรี่