Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับภาค

ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับภาค

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบหมายนางลักษณา วีรธนาภรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ในฐานะทีมเลขานุการ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับภาค ซึ่งเป็นผู้แทนจาก 1) ศูนย์อนามัยที่ 6 2) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี และ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อพิจารณาผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เชิงประจักษ์ในพื้นที่ ณ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม (ชุมชนขนาดเล็ก) พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ จังหวัดตราด และชุมชนบ้านเก่า (ชุมชนขนาดใหญ่) พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน จังหวัดระยอง โดยมีหน่วยงานร่วมสังเกตการณ์ อาทิ ทสจ.ตราด โรงพยาบาลแหลมงอบ นายอำเภอแหลมงอบ ทสจ.ระยอง

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่