Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13.(ชลบุรี)ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9

สสภ.13.(ชลบุรี)ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563  รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9

          วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13  (ชลบุรี) มอบหมายให้นางปรานี  โอรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมทางไกล  (VDO Conference) การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2    ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 (นายพุฒิพงศ์  สุรพฤกษ์) ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน ฯ คือ ด้านการพัฒนาเมืองให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด โครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ และโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  ซึ่งมีการบูรณาการงานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายงาน

 

แกลเลอรี่