Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13(ชลบุรี) ติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน

สสภ.13(ชลบุรี) ติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม  ภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบหมายให้ นางปรานี โอรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน เทศบาลเมืองมาบตาพุด, เทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง และร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี ติดตามประเมินผลประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนของเทศบาลเมืองขลุง, เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นการบูรณการงานของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ โดยให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหารจัดการระบบน้ำเสีย และเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการของสำนักงาน ต่อไป

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายงาน

แกลเลอรี่