Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานลดของเสีย ในแหล่งน้ำวิกฤตโดยการใช้งานแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานลดของเสีย ในแหล่งน้ำวิกฤตโดยการใช้งานแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

      วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตโดยการใช้งานแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ในรูปแบบการประชุมผ่านระบบ VDO Conference มี นายธีระพงษ์ บุญทองล้วน ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคทั้ง 16 ภาค โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการประชุม 1. สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพในแหล่งน้ำหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูลอยู่ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563) 2. ความก้าวหน้าในการประเมินพื้นที่เสี่ยงด้านมลพิษทางน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 3. ความก้าวหน้าการสร้างแบบจำลองการไหลของลำน้ำ เพื่อพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

ภาพ/ข้อความ ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่