Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่ประเมินผลกระทบโดยรอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทม.ตราด

ลงพื้นที่ประเมินผลกระทบโดยรอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทม.ตราด

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบหมายนางลักษณา วีรธนาภรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ นางสาวชมภูนุช พิมพ์ทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ลงพื้นที่ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอทางวิชาการให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด

แกลเลอรี่