Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น ในการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น ในการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางลักษณา วีรธนาภรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นในการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.เอกลักษณ์  ณัถฤทธิ์  และ ผศ.ดร.ดนัย บวรเกียรติกุล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรและให้ข้อแนะนำในการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ซึ่งได้ผ่านการประเมินรอบเอกสารในระดับภาค โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของเทศบาล รวมทั้งผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประเมินระดับประเทศ ต่อไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จังหวัดชลบุรี

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่