Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมลงพื้นที่ประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาเป็น ทสม.และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563

เข้าร่วมลงพื้นที่ประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาเป็น ทสม.และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) พร้อมด้วยนางสาวพรชนก บัณฑิตไทย เจ้าพนักงานธุรการ  ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมลงพื้นที่ประเมินผลงานของ ทสม.และเครือข่าย ทสม. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาเป็น ทสม.และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ณ พื้นที่ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 1.นายปรีชาญ สามารถ ผอ.ทสจ.นครสวรรค์ (ประธานคณะกรรมการฯ) 2.นายวิชาญ สุขสว่าง ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3.นางสาวอุมา ศรีสุข ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ 4.นางฉัตราภรณ์ ชาญเชาว์ ผู้แทนจากสถาบัน ลูกโลกสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก ทสม.และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่