Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมการประชุม “การบริหารจัดการ ของเสียอันตรายจากชุมชนฯ สำหรับ อปท. ในจังหวัดชลบุรี”

เข้าร่วมการประชุม “การบริหารจัดการ ของเสียอันตรายจากชุมชนฯ สำหรับ อปท. ในจังหวัดชลบุรี”

วันที่ 3 กันยายน 2563 นางลักษณา วีรธนาภรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษและนางสาวชมภูนุช พิมพ์ทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี” ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตราย ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับเกียรติจากนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธาน สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีปริมาณ 22,177.91 กิโลกรัม และแนวทางการบริหารจัดการของ อปท. โดย นายสัญชัย ชนะสงคราม ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และผู้แทนจาก อบจ.ชลบุรี ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดการของจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางที่จะดำเนินการ โดยมีแนวทางในการจัดเก็บส่งกำจัด ปีละ 2 ครั้ง พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอแนะแนวทาง ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการจัดการ และผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งว่า รวบรวมข้อมูลพร้อมแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวัน เพื่อจัดทำ MOU ร่วมกันกับ อปท. 95 แห่ง ซึ่งในโอกาสนี้นางลักษณา วีรธนาภรณ์ ได้เสนอข้อคิดเห็น แนวทาง และร่วมตอบข้อซักถามให้กับที่ประชุม ด้วย

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่