Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดชลบุรี

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดชลบุรี

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) พร้อมด้วย นางสาวชมภูนุช พิมพ์ทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฎหมาย ระเบียบที่ได้กำหนด สำหรับการประชุมวันนี้มีเรื่องเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง คือ 1) เมืองพัทยาขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีการประมูล และ 2) ทต.เกาะสีชังขอส่งเอกสารแก้ไขโครงการมอบหมายเอกชนดำเนินการกำจัดมูลฝอยกลุ่มพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง โดย ผอ.สำนักฯ ได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะในการประเมินปริมาณขยะและประมาณการใช้จ่ายงบประมาณในระยะยาว เพื่อประกอบในการจัดทำเอกสารให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่