Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13(ชลบุรี)เข้าร่วมประชุมกรมควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2563

สสภ.13(ชลบุรี)เข้าร่วมประชุมกรมควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) และนางปรานี โอรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมกรมควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2563 (ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและ สสภ.) ณ ห้องประชุม 202 กรมควบคุมมลพิษ และเจ้าหน้าที่ สสภ.13 (ชลบุรี) ร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายให้เชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และองค์ความรู้เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจกรมที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ และ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้มอบนโยบายการทำงานในปี 2564 แนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและ สสภ. เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และผลักดันงานด้านสิ่งแวดล้อม ต่างๆ ให้ตอบสนองต่อปัญหาและความคาดหวังของประชาชน

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายงาน

แกลเลอรี่