Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

จุดรับคืนและการจัดส่งซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง

จุดรับคืนและการจัดส่งซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ประชาสัมพันธ์โครงการ "คนไทยไร้ E-Waste" ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง 2) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับปรชาชนถึงความเป็นอันตรายของขยะอิเล็กทรอนิกส์ และ 3) สร้างความตระหนักถึงปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ขอเชิญชวนทุกท่าน คืนซากโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ได้ใช้แล้ว ได้ที่สำนักงานฯ เพื่อจัดส่งอุปกรณ์เคลื่อนที่ฯ ดังกล่าว ไปจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป