Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน พื้นที่ภาคตะวันออก เดือนพฤษภาคม 2563

สถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน พื้นที่ภาคตะวันออก เดือนพฤษภาคม 2563

ภาพ/ข้อความ : ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)