Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13 (ชลบุรี) ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด จังหวดระยอง ปี 2561

สสภ.13 (ชลบุรี) ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด จังหวดระยอง ปี 2561

 


               วันที่ 12 ธันวาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด จังหวัดระยอง ปี 2561 ร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด สมาคมเพื่อนชุมชนจังหวัดระยอง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจประเมิน การพิจารณาวัดในพื้นที่เพื่อเข้าร่วมโครงการ ซึ่งในที่ประชุมเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มเติม และกำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปประมาณเดือนมกราคม 2561 เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินฯ/อำนาจหน้าที่ และพิจารณาพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการ  โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง

 
 
 
                 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่