Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

แผนการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียและสารอันตราย

แผนการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียและสารอันตราย

แผนการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียและสารอันตราย

 

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) [PDF: 7.98 MB]

 

แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) [PDF: 4.86 MB]

 

ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๔ [PDF: 3.75 MB]

 

แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษ
ที่ตกค้างยาวนาน 
[PDF: 2.67 MB]

 

แผนบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

 

ผังความเชื่อมโยงงบบูรณาการ ปี 2561 [PDF: 96 KB]

คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [PDF: 3.56 MB]

แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560[PDF: 70.4 KB]