Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13 (ชลบุรี) ขอประชาสัมพันธํโครงการประกวดโรงเรียน/ชุมชนปลอดขยะ ปี 2561

สสภ.13 (ชลบุรี) ขอประชาสัมพันธํโครงการประกวดโรงเรียน/ชุมชนปลอดขยะ ปี 2561
             สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)  ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนชุมชน และโรงเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  ประจำปี 2561  ซึ่งจัดโดยขึ้นกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
 ชุมชนและโรงเรียน ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.deqp.go.th  และ Facebook  โครงการชุมชนปลอดขยะ และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ และส่งใบสมัครมาที่ : ต่างจังหวัด  พื้นที่ 76 จังหวัด ส่งมายังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่นั้น กรุงเทพ ส่งมายัง กลุ่มงานสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่
อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 5 เลขที่ 49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
              
***หมดเขตรับสมัครและส่งเล่มรายงาน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นี้***

แกลเลอรี่