Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย

           กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิดหลัก "สืบพระราชปณิธานสานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม" เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่า ความสำคัญของการทำความดี โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในเรื่องของจิตอาสา การทำความดีด้วยหัวใจมาเป้นแนวทางในการรณรงค์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมส่วนกลาง ในวันจันทร์ที่ 4 ธันาวาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กทม. และส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2560 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา 

แกลเลอรี่