Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13 (ชลบุรี) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างโครงการประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดระยองและฉะเชิงเทรา

สสภ.13 (ชลบุรี) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างโครงการประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดระยองและฉะเชิงเทรา

วันที่ 12-14 และ 18 ธันวาคม 2560 ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานระบบประปาหมู่บ้าน ในด้านโครงสร้างระบบ แหล่งน้ำดิบ การผลิตน้ำประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยคัดเลือกพื้นที่ จังหวัดระยองซึ่งการบูรณาการพื้นที่โครงการลดของเสียในพืนที่วิกฤติปี 2561 ประกอบด้วยตำบลหนองบัว ตำบลบ้านนา ตำบลป่ายุบใน ตำบลกระเฉด และจังหวัดฉะเชิงเทราในพื้นที่ตำบลโยธะกา ตำบลสิงโตทอง ตำบลบึงน้ำรักษ์ ตำบลโพรงอากาศ รวม 19 แห่ง พร้อมทำการเก็บตัวอย่างน้ำรวม 35 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ สสภ.13 (ชลบุรี)

ภาพ/ข้อความโดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อม

แกลเลอรี่