Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

จัดประชุมชี้แจงรายละเอียด “การใช้งานระบบการนำเข้าข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

จัดประชุมชี้แจงรายละเอียด “การใช้งานระบบการนำเข้าข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

         

            วันที่ 27-28 ธ.ค.2560 ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียด “การใช้งานระบบการนำเข้าข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงานและสามารถใช้งานระบบการนำเข้าข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

ภาพ/ข้อความโดยส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

แกลเลอรี่