Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดชลบุรี

จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดชลบุรี

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) และส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด ณ ห้องประชุมไพลิน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ทสจ.ชลบุรี และ อปท.ที่เป็นกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะของจังหวัดชลบุรี จากการแบ่งกลุ่มพื้นที่ 5 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องดำเนินการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการขยะของจังหวัด ภายในเดือนมกราคม 2561 โดยหน่วยงานที่มีภารกิจหลักเป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินงานต่อไป

ภาพ/ข้อความ : ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่