Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13 (ชลบุรี) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างโครงการประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดระยอง

สสภ.13 (ชลบุรี) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างโครงการประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดระยอง

วันที่ 4-5 มกราคม 2561 ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานระบบประปาหมู่บ้าน ในด้านโครงสร้างระบบ แหล่งน้ำดิบ การผลิตน้ำประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยคัดเลือกพื้นที่ จังหวัดระยอง ประกอบด้วยตำบลบางบุตร ตำบลมาบข่า ตำบลหนองละลอก และตำบลแม่น้ำคู้ รวม 11 แห่ง พร้อมทำการเก็บตัวอย่างน้ำรวม 14 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ สสภ.13 (ชลบุรี)


ภาพ/ข้อความโดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่