Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

กิจกรรม 5ส Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2561

กิจกรรม 5ส  Big Cleaning Day  ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 4 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)  และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ปราจีนบุรี และสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 ดำเนินกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2561  ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณโดยรอบพื้นที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) รวมทั้งทำความสะอาดและจัดระเบียบห้องทำงาน เพื่อเป็นการปรับปรุงพื้นที่ทำงานให้สะอาดและน่าอยู่

แกลเลอรี่