Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มเฉพาะ (focus group) โครงการเขตเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย (Thailand Blue Economic Zone)

ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มเฉพาะ (focus group) โครงการเขตเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย (Thailand Blue Economic Zone)

วันที่ 9 มกราคม 2561 ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มเฉพาะ (focus group) โครงการเขตเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย (Thailand Blue Economic Zone) โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมระดมความคิดเห็น ใน 4 ประเด็น คือ 1) น้ำเสีย/ขยะ 2) การประมง/เพาะเลี้ยง/เดินเรือ 3) ระบบนิเวศ (กัดเซาะชายฝั่ง/การใช้ที่ดิน/โครงสร้างพื้นฐาน/ปิโตเลียม) 4) การท่องเที่ยว (ธรรมชาติ/วัฒนธรรม) โดยระบุปัญหา ระบุพื้นที่ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยรูปตัว ก

ภาพ/ข้อความ : ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

แกลเลอรี่