Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหากำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นไปตามนโยบาย/แนวทาง Roadmap ของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2561

ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหากำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นไปตามนโยบาย/แนวทาง Roadmap ของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 9 มกราคม 2561 ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม และส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหากำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นไปตามนโยบาย/แนวทาง Roadmap ของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเชี่ยน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในประเด็นดังนี้

      1. การจัดการขยะในแต่ละกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ในปัจจุบัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมประชุม 15 แห่ง จาก 17 แห่ง และอปท.หลักในกลุ่ม Cluster 3 กลุ่ม เพิ่มอีก 1 กลุ่ม เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อน Cluster ให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการขยะของจังหวัดต่อไป

      2. การจัดการขยะต้นทาง ชุมชนต้นแบบให้มีการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น 108 แห่ง เพื่อสร้างความเข้าใจและคัดเลือก อปท.ที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการชุมชนต้นแบบ

      3. การจัดการขยะเก่ากากอุตสาหกรรม ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อให้คณะทำงานตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง และให้มีการดำเนินการตาม พรบ.รักษาความสะอาดฯ

      4. การให้เอกชนเข้ามาดำเนินการจะต้องจัดทำข้อมูลเสนอคณะกรรมการกลางโดยส่วนราชการให้คำแนะนำตามรายละเอียดใน พรบ.รักษาความสะอาดฯ

ภาพ/ข้อความ : ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

แกลเลอรี่