Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

งานจ้างก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) (รอบที่ 2)

งานจ้างก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) (รอบที่ 2)

งานจ้างก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) (รอบที่ 2)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)  จะดำเนินการจ้างก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ผู้สนเใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่
1. ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ
2. BOQ
3. แบบรั้วและป้ายชื่อสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)