Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำภาคสนามของกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำระยอง ปี 2560

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำภาคสนามของกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำระยอง ปี 2560

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำภาคสนามของกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำระยอง จังหวัดระยอง ปี 2560

ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2560

*******************************************************************************************************************

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำภาคสนามในแม่น้ำระยองและคลองสาขาของกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำระยอง พบว่า คุณภาพน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม  และค่าความเป็นกรดด่าง (pH) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน   ส่วนคุณภาพน้ำในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้  และค่าความเป็นกรดด่าง (pH) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน  และประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลคุณภาพน้ำในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อบต.หนองบัว อ.บ้านค่าย และ ทต.เชิงเนิน อ.เมือง