Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13 (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2561

สสภ.13 (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.13 (ชลบุรี) เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2561 ของ สสภ.1-16 มีความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดตัวชี้วัดโครงการ ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันและช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

แกลเลอรี่