Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส่วนวิเคราะห์คุรภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำทิ้งแหล่งกำเนิดมลพิษ และคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน โดยทำการตรวจวิเคราะห์ทั้ง 3 ด้าน คือ คุณภาพน้ำทางกายภาพ คุณภาพน้ำทางเคมี และคุณภาพน้ำทางชีวภาพ ครอบคลุม 28 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็นกรด–ด่าง, ความขุ่น, ความนำไฟฟ้า, ความกระด้าง, คลอไรด์, สารแขวนลอย, ปริมาณของแข็งที่ละลายได้, ตะกอนหนัก, บีโอดี, ดีโอ, ซีโอดี, แอมโมเนีย, ไนเตรท, ไนไตรท์, ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด, น้ำมันและไขมัน, ซัลไฟด์, ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด,  ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย, โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และโลหะหนัก ประกอบด้วย เหล็ก, แมงกานีส, สังกะสี, โครเมียม, แคดเมียม, ตะกั่ว, นิกเกิ้ล และทองแดง

ห้องปฏิบัติการฯ ดำเนินการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 มีการควบคุมคุณภาพภายในผลการทดสอบทุกพารามิเตอร์ อาทิ เช่น การทดสอบการปนเปื้อน การทดสอบซ้ำ การทดสอบสารมาตรฐาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญกับศูนย์การทดสอบความชำนาญ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าผลการทดสอบที่ได้ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ นำไปใช้อ้างอิงเพื่อประโยชน์ในการนำไปวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป