Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

แม่น้าสายสำคัญของเมืองไทย

แม่น้าสายสำคัญของเมืองไทย

แม่น้าสายสำคัญของเมืองไทย

 
1. แม่น้ำปิง ถือกำเนิดจากดอยถ้วย เทือกเขาแดนลาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ไหลลงมาทางใต้ผ่าน จ.เชียงใหม่ ลำพูน ตาก กำแพงเพชร และไหล บรรจบแม่น้ำน่านที่ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ แม่น้ำปิงมีความยาว 715 ก.ม.2. แม่น้ำวัง ถือกำเนิดจากเทือกเขาผีปันน้ำ อ.พาน จ.เชียงราย ไหลลงมาทางใต้ผ่าน จ.ลำปาง และตาก และไหล บรรจบแม่น้ำน่าน ที่ อ.บ้านตาก จ.ตาก รวมความยาว 335 ก.ม.3. แม่น้ำยม ถือกำเนิดจากดอยขุนยวม เทือกเขาผีปันน้ำ อ.ปง จ.พะเยา ไหลลงมาทางใต้ผ่านจังหวัดสำคัญ เช่น จ.แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก ฯลฯ และไหล บรรจบแม่น้ำน่านที่ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ รวมความยาว 555 ก.ม.4. แม่น้ำน่าน ถือกำเนิดจาก เทือกเขาหลวงพระบาง อ.ปัว จ.น่าน ไหลผ่าน จ.น่าน อุตรดิตถ์ และไหล บรรจบแม่น้ำปิงที่ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน่านมีความยาว 740 ก.ม.
 5. แม่น้ำรวก ถือกำเนิดจากภูเขาในเขตประเทศพม่า ไหลผ่านเป็นเส้นกั้นพรมแดนไทยกับพม่า ใน จ.เชียงราย และ ไหล ลงสู่แม่น้ำโขง จังหวัดเดียวกัน รวมความยาว 40 ก.ม.6. แม่น้ำสาย ต้นกำเนิดจากภูเขาในประเทศพม่า ไหลผ่านและเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า ในเขต อ.แม่สาย จ.เชียงราย รวมความยาวในช่วงนี้ 15 กิโลเมตร และไหลไปรวมกับแม่น้ำรวกในจังหวัดเดียวกัน7. แม่น้ำอิง ถือกำเนิดจาก เทือกเขาผีปันน้ำ จ.พะเยา ไหลย้อนขึ้นไปทางเหนือ และลงสู่แม่น้ำโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย รวมความยาวประมาณ 240 ก.ม.8. แม่น้ำเมย มีความยาว 365 ก.ม. ถือกำเนิดจากเทือกเขาถนนธงชัยในเขตประเทศพม่าและไหลย้อนขึ้นจากทิศใตไปทางทิศเหนือ เป็นเส้นกั้นพรหมแดนระหว่างไทยกับพม่าในเขต จ.ตาก และแม่ฮองสอนและไหลลงสู่แม่น้ำสาละวินในพม่า9. แม่น้ำเจ้าพระยา เกิดจากแม่น้ำปิง และ แม่น้ำน่าน ไหลมาบรรจบกันบริเวณ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ไหลผ่านจังหวัดในภาคกลางหลายจังหวัด และลงสู่ปากอ่าวไทย ที่อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มีความยาว 370 ก.ม.

 

10. แม่น้ำท่าจีน เริ่มแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ไหลผ่านภาคกลางหลายจังหวัด และไหลลงสู่ปากอ่าวไทย ที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รวมความยาวประมาณ 315 กิโลเมตร มีชื่อเรียกหลายชื่อตามเส้นทางที่ไหลผ่าน เช่น แม่น้ำมะขามเฒ่า แม่น้ำสุพรรณฯ แม่น้ำนครชัยศรี11. แม่น้ำป่าสัก เกิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ในเขต อ.ด่านซ้าย จ.เลย ไหลลงมาทางใต้ และไปบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาที่ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา รวมความยาว 510 กิโลเมตร
 


12. แม่น้ำบางปะกง หรือ ปราจีนบุรี เกิดจากเทือกเขาสันกำแพง อ.กบินทร์บุรี และไหลลงสู่อ่าวไทยที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความยาวประมาณ 230 กิโลเมตร13. แม่น้ำแควใหญ่ หรือ แม่น้ำศรีสวัสดิ์ มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาถนน ธงชัย ในเขต อ.อุ้มผาง จ.ตาก ไหลผ่าน จ.กาญจนบุรี และบรรจบกับแม่น้ำแควน้อย ที่ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี กลายเป็นแม่น้ำแม่กลอง รวมความยาว 380 กิโลเมตร และเป็นที่ตั้งของ เขื่อนศรีนครินทร์14.แม่น้ำแควน้อย หรือ แม่น้ำไทรโยค เกิดกจากเทือกเขาถนนธงชัย ในเขต อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และไหลบรรจบแม่น้ำแควใหญ่ กลายเป็นแม่น้ำแม่กลอง ที่ ต.ปากแพรก จ.กาญจนบุรี แม่น้ำแควน้อยมีความยาวประมาณ 270 กิโลเมตร และเป็นที่ตั้งของเขื่อน วชิราลงกรณ์ (เขาแหลมเดิม)15.แม่น้ำแม่กลอง เริ่มจากบริเวณจุดบรรจบของแควน้อยกับแควใหญ่ ที่ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ไหลผ่าน จ.ราชบุรี และลงสู่อ่าวไทย ที่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม รวมความยาว 140 กิโลเมตร มีเขื่อนที่สำคัญอยู่เขื่อนหนึ่ง คือ เขื่อนแม่กลอง ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

 

16.แม่น้ำตาปี เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในภาคใต้ มีความยาวประมาณ 232 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ในเขต อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ไหลย้อนขึ้นไปทางทิศเหนือจนกระทั่งสู่ชายฝั่งอ่าวไทย ที่ อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี17. แม่น้ำคีรีรัฐ หรือ แม่น้ำพุดดวง เป็นสาขาของแม่น้ำตาปี เมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูเก็ต ในเขต อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี และไหลบรรจบแม่น้ำตาปีที่ อ.พุนพิน จังหวัดเดียวกัน รวมความยาว 120 กิโลเมตร18.แม่น้ำกระบุรี หรือ แม่น้ำปากจั่น ต้นน้ำเกิดจาก เทือกเขาตะนาวศรี ไหลลงมาทางใต้ เป็นเส้นกั้นพรหมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับพม่า ในเขตจังหวัดระนอง และไหลลงสู่ทะเลอันดามัน ในเขต อ.กระบุรี จ.ระนอง รวมความยาว 135 กิโลเมตร ปากน้ำแม่น้ำมีขนาดกว้างมากเป็นพิเศษถึง 4.5 กิโลเมตร เพราะเป็นบริเวณเปลือกโลกทรุดตัว


19.แม่น้ำโก-ลก เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย รวมความยาว 80 กิโลเมตร มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาสันกาลาศรี ในเขต อ.แว้ง จ.นราธิวาส ไหลย้อนขึ้นไปทางทิศเหนือ ผ่านจ.นราธวาส และไหลลงสู่อ่าวไทย ที่อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
 


20.แม่น้ำชี เป็นแน่น้ำที่ยาวที่สุดในภาคอีสานและของประเทศไทย เกิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ใน อ.เมือง จ.ชัยถูมิ ไหลเป็นทางตะวันออกของภาค และไหลไปบรรจบแม่น้ำมูล ในเขต อ.เมือง จ.อุบลราชธานี รวมความยาว 765 กิโลเมตร21.แม่น้ำมูล เป็นแม่น้ำสายใหญ่มีปริมาณน้ำมากที่สุดของภาค ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาสันกำแพง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ไหลไปทางด้านตะวันออกของภาค และไปบรรจบกับแม่น้ำโขง ที่อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี รวมความยาวประมาณ 641 กิโลเมตร แม่น้ำมูลให้ประโยชน์ทั้งในด้าน การเพาะปลูก ประมงน้ำจืด และการท่องเที่ยว ในฤดูแล้งน้ำลดมีเกาะแก่งให้ผูคนมาเที่ยวชมหลายแห่ง เช่น แก่งตะนะ แก่งสะพือ และ หาดวัดใต้22. แม่น้ำสงคราม เกิดจากเทือกเขาภูพาน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ไหลผ่าน จ.อุดรธานี หนองคาย และลงสู่แม่น้ำโขงที่ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม รวมความยาว 420 กิโลเมตร เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อพี่น้องชาวอีสานตอนบน ทั้งด้านการเพาะปลูก และประมงน้ำจืด
 


23.แม่น้ำเหือง เกิดจากกเทือกเขาเพชรบูรณ์ ในเขต อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ไหลเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างไทย กับ ลาว ในเขต พื้นที่ จ.เลน และไหลลงสู่แม่น้ำโขง อ.เชียงคาน จ.เลย รวมความยาว 110 กิโลเมตร24.แม่น้ำโขง เกิดจากเทือกเขาสูงในเขตที่ราบสูงธิเบต ประเทศจีน และไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ในเขตประเทศเวียดนาม รวมความยาวทั้งสิ้น 4,176 กิโลเมตร เฉพาะที่ไหลเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก เขต จ.เชียงราย 95 กิโลเมตร และช่วงที่ 2 ใน จังหวัดภาคอีสาน 6 จังหวัด (จ.เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี) เป็นเส้นทาง 865 กิโลเมตร และไหลออกจากประเทศไทย ที่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็นแม่น้ำขนาดกว้าง ลึก และมีปริมาณ

ลิงค์ที่มาข้อมูล : https://sites.google.com/site/kanokwan0okukkaio0/home/mae-na-say-sakhay-khxng-meuxng-thiy