Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ปี 2561

โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ปี 2561

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย ดำเนินงานโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แหล่งน้ำในพื้นที่วิกฤตมีคุณภาพดีขึ้น เป็นการเตรียมพร้อมในการจัดการต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการควบคุม ป้องกันและลดการแพร่กระจายมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษอุตสาหกรรม การเกษตร และชุมชน  ให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมจัดทำแผนลด แก้ไขมลพิษทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต  ตลอดจนการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรต่างๆ ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต

ซึ่งสำนักงานฯ มีเป้าหมายในการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ  ดังนี้

1. ติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังและวิเคราะห์คุณภาพน้ำแม่น้ำระยองและคลองสาขา จังหวัดระยอง จำนวน 18 จุด (ประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 - สิงหาคม 2561)  เปิดดูรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ (คลิ๊กที่นี่)

2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่จังหวัดระยอง

3. ติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดิน ในพื้นที่แม่น้ำระยอง

4. สำรวจข้อมูลกายภาพ และปัจจัยคุณภาพน้ำ ดำเนินการติดตั้งสถานีอัตโนมัติ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำข้อมูล Shapefile สำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำที่ส่งผลกระทบในพื้นที่วิกฤต

5. จัดทำข้อมูลนำเข้าและทดสอบแบบจำลอง ได้แก่ ข้อมูลน้ำฝน  น้ำท่า  รูปตัดขวางและโยงระดับภูมิประเทศ และรังวัดพิกัดและค่าระดับด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม  และประเมินปริมาณสารที่ไหลลงสู่ลำน้ำ

6. สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ติดตามและประเมินผลการทำงานของเครือข่ายการเฝ้าระวัง และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบันการศึกษา และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

เปิดดู>>ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและการดำเนินงานของเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำระยอง  (คลิ๊กที่นี่)

7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ เชื่อมข้อมูลคุณภาพและปริมาณน้ำอัตโนมัติ ระบบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล (SSL Security) จัดทำ Mobile application

 

ภาพจุดเก็บตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำในพื้นที่วิกฤต (แม่น้ำระยอง จังหวัดระยอง)

ภาพ/ข้อความ : ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย / สสภ.13 (ชลบุรี)