Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจสถานภาพปะการัง ในพื้นที่ จ.ชลบุรี

ศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจสถานภาพปะการัง ในพื้นที่ จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ศวทอ.) โดยนายศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานภาพแนวปะการัง,ตัวอ่อนปะการัง,โรคที่เกิดกับปะการัง,ปลาและสัตว์ในแนวปะการัง บริเวณเกาะครก เกาะสาก และเกาะหินขาว จังหวัดชลบุรี โดยวิธีการสำรวจทั้งแบบ line intercept transect และ manta tow จากการสำรวจประชาคมปะการังในสถานีหินขาวจัดอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดีมาก และสถานีเกาะครกและสถานีเกาะสากจัดอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดี พบปะการังโขด (Poritessp.) และปะการังลายดอกไม้ (Pavonasp.) เป็นปะการังชนิดเด่น และมีปะการังถ้วยส้ม (Tubastreasp.) เป็นปะการังวัยอ่อนชนิดเด่นในทุกๆสถานี โดยพบลักษณะการเกิดโรคบนโคโลนีปะการัง พบ 5 รูปแบบ ได้แก่ โรคที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทำให้ปะการังฟอกขาว เป็นจุดเป็นเส้น และรูปแบบที่ไม่แน่นอน (Focal and Non Focal Bleaching) โรคที่เกิดแล้วปรากฏเม็ดสี (Pigmenttation response) ภาวะฟอกขาว(Bleaching)โรคที่เกิดจากการกัดแทะของสัตว์ที่อาศัยในแนวปะการัง (Predation; PRD) และโรคที่ปรากฏเป็นการทับถมของตะกอนในบางส่วนของโคโลนี (Sediment Damage) อาการที่พบมากที่สุด คือการทับถมของตะกอนในบางส่วนของโคโลนี (Sediment Damage) จากการสำรวจชนิดปลาแนวปะการัง Family เด่น คือ กลุ่มปลาสลิดหิน (Pomacentridae) ได้แก่ ปลาสลิดหินเทาเล็กหางเหลือง (Neopomocentrusazysron) และปลาสลิดหินหางพลิ้ว (Neopomacentruscyanomos) เป็นต้น สัตว์ในแนวปะการัง พบเม่นดำหนามยาว (Diademasetosum) หอยแมลงภู่ปะการัง (Pedumspondyloideum) และหนอนท่อ (Sabellastratesp.) เป็นชนิดเด่นในสถานีต่างๆ

ที่มาภาพและข่าว: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง,