Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณภาพน้ำภาคสนามในพื้นที่

ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณภาพน้ำภาคสนามในพื้นที่

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)  ได้มอบประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลคุณภาพน้ำในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อบต.หนองบัว อ.บ้านค่าย และ ทต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560