Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สผ.ยืนยันและให้ความมั่นใจต่อกระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังมีความน่าเชื่อถือ ตั้งอยู่บนพื้นฐานตามหลักวิชาการ ความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

สผ.ยืนยันและให้ความมั่นใจต่อกระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังมีความน่าเชื่อถือ ตั้งอยู่บนพื้นฐานตามหลักวิชาการ ความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล