Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการการศึกษาแนวทางยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ในบริบทความตกลงปารีส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการการศึกษาแนวทางยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย  ในบริบทความตกลงปารีส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 17 มกราคม 2561 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการการศึกษาแนวทางยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561         โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

 

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่