Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 19 มกราคม 2561 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 303 สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อขยายพื้นที่ดำเนินงานและเพิ่มจำนวนวัดที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และสมาคมเพื่อนชุมชน

การประชุมได้สรุปแนวทางการดำเนินงานเพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินระดับจังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดระยองลงนามเป็นประธาน และมอบหมายหน่วยงานลงพื้นที่เพื่อประสานรับสมัครศาสนสถานเพื่อเข้าร่วมโครงการ แจ้งกำหนดการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินให้กับคณะกรรมการฯ และผู้แทนจากศาสนสถาน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้งกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจประเมินรอบแรก รอบสอง และสรุปงานส่งให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจประเมินระดับประเทศต่อไป

 

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

 

แกลเลอรี่