Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำระยอง จังหวัดระยอง

ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำระยอง จังหวัดระยอง

 

              วันที่ 15-16  มกราคม 2561 ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย ง ภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤต และจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ณ อบต.หนองละลอก อบต.หนองบัว อ.บ้านค่าย และ ทน.เชิงเนิน ทน.ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ครั้งที่ 1/2561

 

ส่วนเฝ่าระวังและเตือนภัย : รายงาน

แกลเลอรี่