Loading...

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MNRE Service Link Center

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบบริการผ่านช่องทางไลน์ของศูนย์ราชการสะดวก สป.ทส. หรือบัญชีไลน์ GECC สป.ทส.

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบบริการผ่านช่องทางไลน์ของศูนย์ราชการสะดวก สป.ทส. หรือบัญชีไลน์ GECC สป.ทส.

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
ของระบบบริการผ่านช่องทางไลน์ของศูนย์ราชการสะดวก สป.ทส.
หรือบัญชีไลน์ GECC สป.ทส.
 

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบบริการภาครัฐผ่านช่องทางไลน์ของศูนย์ราชการสะดวก สป.ทส. หรือบัญชีไลน์ GECC สป.ทส. (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “กิจกรรมการประมวลผล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “ศบร.” หรือ “เรา”) ดำเนินการ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้

ศบร. ได้ทำการพัฒนา “บัญชีไลน์ GECC สป.ทส.” สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งมอบบริการของ สป.ทส. แก่ประชาชน ผ่านระบบดิจิทัล สำหรับอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางเดียว ด้วยบัญชีไลน์ที่ประชาชนส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว รองรับการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการขอรับบริการต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) บนแพลตฟอร์มที่คนไทยนิยมใช้งาน เช่น การยื่นคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร พร้อมติดตามสถานะการขอใช้บริการของ สป.ทส. ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เช่น การติดตามผลการพิจารณาคำขอข้อมูลข่าวสาร คำขออนุมัติ อนุญาต และการติดตามความคืบหน้าของเรื่องราวต่าง ๆ ที่ท่านยื่นต่อ สป.ทส. เป็นต้น)

ทั้งนี้ เราดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี้ เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 ซึ่งเข้าเงื่อนไขที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (วัน เดือน ปี เกิด) จากระบบศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ เพื่อการตรวจสอบสิทธิและพิสูจน์ตัวตนของท่าน กรณีที่ท่านยื่นคำขอผ่านช่องทางไลน์ GECC สป.ทส.

 

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อความจำเป็นในการยืนยันและพิสูจน์ตัวบุคคล

 • เพื่อความจำเป็นในการส่งมอบบริการ

 • เพื่อความจำเป็นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้

เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้

แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้

 • เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรงผ่านการกรอกแบบคำขอออนไลน์ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ อีเมล

 • เก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น คือ จากระบบศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่เชื่องโยงกับฐานของมูลประชาชนของกรมการปกครองและทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วัน เดือน ปี เกิดของท่าน

จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อการตรวจสอบสิทธิ ยืนยันและพิสูจน์ตัวของท่าน โดยใช้ข้อมูล ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ รูปถ่ายหน้าบัตรประจำตัวประชาชน

 • เพื่อส่งมอบบริการให้แก่ท่าน โดยใช้ข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่

 • เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็น โดยใช้ข้อมูล เบอร์โทรศัพท์

 • เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยส่งคำขอของท่านไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดทำข้อมูลตามคำขอของท่าน กรณีเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 12 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในคำขอของท่าน

 • เพื่อจัดทำใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมของท่าน โดยใช้ข้อมูลชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้

 • หน่วยงานของรัฐที่จัดทำข้อมูลข่าวสารตามคำขอของท่าน เพื่อส่งคำขอของท่านให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้พิจารณามีคำสั่ง กรณีท่านขอข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 12 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 • คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ สป.ทส. กรณีท่านยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของ สป.ทส.

 • เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามคำร้องของท่าน

 

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

 • เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน

 • เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เรามีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของเรา)

 

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อจัดเก็บข้อมูลจาก Google Form ไว้ใน Google Sheet ซึ่งเก็บข้อมูลในศูนย์ข้อมูลของ Google ในต่างประเทศ โดยเราได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

 • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เราจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
 • เราได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้เป็นไปตามรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลประกาศกำหนด
 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ หรือ เพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

 

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือเมื่อได้รับการสั่งการจากผู้มีอำนาจ นับจากวันที่ได้รับคำขอ ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวเราจะทำการลบ ทำลายเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น การวิเคราะห์ทางสถิติ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หรือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

 

8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา

นอกจากนี้ เราได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

 

9. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องขอผ่าน ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางอีเมล servicelinkcenter@mnre.go.th

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ เราอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้

 

10. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

 

11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซท์ slc.mnre.go.th และบัญชีไลน์ GECC สป.ทส. โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี เราขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา

โดยในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 

12. การติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

ชื่อ: ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ช่องทางการติดต่อ: servicelinkcenter@mnre.go.th ; Call Center : 0 2265 6223 - 5

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

ชื่อ นางสาวทัศนีย์ เดชปรารมย์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สถานที่ติดต่อ: ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ช่องทางการติดต่อ: servicelinkcenter@mnre.go.th ; Call Center : 0 2265 6223 - 5

 

 

เวอร์ชัน 11 กรกฎาคม 2565