Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Surin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

พันธกิจ

พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)

1. แปลงนโยบายระดับชาติ ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ลงสู่แผนบริหารจัดการ

ทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ

2. ขับเคลื่อน ดำเนินการ สนับสนุน ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ เผ้าระวัง ป้องกันและ

ประเมินผลการจัดการเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

4. พัฒนาระบบ สร้างกลไก และสนับสนุนปรับปรุง กฏ ระเบียบ เพื่อการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงรุก

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล