ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

บริการออนไลน์ ทส.

บริการออนไลน์ ทส.

 


ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 ฐานข้อมูล GIS ทธ
 สารานุกรมสัตว์ออนไลน์
 ข้อมูลแหล่งธรณีวิทยาและอนุรักษ์วิทยา
 คลังตัวอย่างธรณีวิทยา
 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดกรมทรัพยากรธรณี (Open Data)
 ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากทรัพยากรชีวภาพ (ออนไลน์)
 ระบบบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์
 ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำ และเตือนภัยวิกฤติคุณภาพน้ำ
 ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวะภาพ ระดับประเทศ (thaibiodiversity)
 ระบบฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ (Inland Water Quality InformationSystem, IWIS)
 โครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนสื่อสารข้อมูลความหลากหลายทางทรัพยากรชีวะภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 

ด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน
 ระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ
 ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนล่วงหน้า น้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System)
 ระบบส่งสัญญาณด้วยภาพจากกล้อง CCTV
 บริการข้อมูลบ่อน้ำบาดาล
 บริการแผนที่น้ำบาดาล
 
 
 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม
 รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย 
 รายงานค่าระดับเสียงจากสถานีตรวจวัดระดับเสียงของกรมควบคุมมลพิษ
 ระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
 ระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและแหล่งกำเนิดมลพิษ (ECAP)
 ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม