ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

บริการออนไลน์ ทส.

บริการออนไลน์ ทส.

 


ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 ฐานข้อมูล GIS ทธ
 สารานุกรมสัตว์ออนไลน์
 ข้อมูลแหล่งธรณีวิทยาและอนุรักษ์วิทยา
 คลังตัวอย่างธรณีวิทยา
 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดกรมทรัพยากรธรณี (Open Data)
 ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากทรัพยากรชีวภาพ (ออนไลน์)
 ระบบ E-learning
 ระบบบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์
 ระบบเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มล่วงหน้า
 ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำ และเตือนภัยวิกฤติคุณภาพน้ำ
 ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวะภาพ ระดับประเทศ (thaibiodiversity)
 ระบบฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ (Inland Water Quality InformationSystem, IWIS)
 โครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนสื่อสารข้อมูลความหลากหลายทางทรัพยากรชีวะภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 

ด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน
 ระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ
 ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนล่วงหน้า น้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System)
 ระบบส่งสัญญาณด้วยภาพจากกล้อง CCTV
 บริการข้อมูลบ่อน้ำบาดาล
 บริการแผนที่น้ำบาดาล
 
 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม
 รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย 
 รายงานค่าระดับเสียงจากสถานีตรวจวัดระดับเสียงของกรมควบคุมมลพิษ
 ระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
 ระบบฐานข้อมูลตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ
 ระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและแหล่งกำเนิดมลพิษ (ECAP)
 ทำเนียบการปลดปล่อย และเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR)
 ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม