ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ทรัพยากรป่าไม้
 พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย
 พื้นที่ป่าอนุรักษ์
 พื้นที่ป่าสงวน
 พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก
 พื้นที่ป่าชุมชน
 ระบบติดตามผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่มรดกโลก
 
 

ทรัพยากรสัตว์ป่า
 ฐานข้อมูลสัตว์ป่าเมืองไทย
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยากรแร่
 แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่
 แผนที่ทรัพยากรแร่
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 คลังความรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งแวดล้อม
 รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
 รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย
 ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ฐานข้อมูลเพื่อการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 

ความหลากหลายทางชีวภาพ
 ระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
 ห้องสมุดความหลากหลายทางชีวภาพ
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนากฎหมาย
 สถานะของกฎหมาย
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รายงานสถานการณ์เฝ้าระวังด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม