ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล รายการ
o1 โครงสร้าง  
o2 ข้อมูลผู้บริหาร  
o3 อำนาจหน้าที่  
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
o5 ข้อมูลการติดต่อ  
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
การประชาสัมพันธ์
ข้อ ข้อมูล รายการ
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์  
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ข้อมูล รายการ
o8 Q&A  
o9 Social Network  
 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 แผนดำเนินงาน
การบริหารงาน
ข้อ ข้อมูล รายการ
o10 แผนดำเนินงานประจำปี  
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
การปฏิบัติงาน
ข้อ ข้อมูล รายการ
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
การให้บริการ
ข้อ ข้อมูล รายการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
o17 E–Service  
 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ ข้อมูล รายการ
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
o19 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน
 
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ข้อมูล รายการ
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
 
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
 
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล รายการ
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ ข้อมูล รายการ
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
 
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
 
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปี
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ข้อมูล รายการ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม