ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ด้านการเปิดเผยข้อมูล

ด้านการเปิดเผยข้อมูล

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน
 
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ หัวข้อ เชื่อมโยงข้อมูล
O1 โครงสร้าง โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง
O3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ทส.
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี สป.ทส.
O5 ข้อมูลการติดต่อ ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ : 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-278-8500
โทรสาร : 02-278-8568
อีเมล : mnre0200@saraban.mail.go.th

แผนที่กระทรวง
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎกระทรวง
กฎระเบียบข้อบังคับ
ฐานข้อมูลกฎหมาย
 
1.2 การประชาสัมพันธ์
ข้อ หัวข้อ เชื่อมโยงข้อมูล
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น ทส.
แวดวงข่าว
ข่าวตรวจราชการ
Infographic
 
1.3 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ หัวข้อ เชื่อมโยงข้อมูล
O8 Q&A ถาม-ตอบ สป.ทส.
ถาม-ตอบ ศูนย์บริการร่วม สป.ทส.
O9 Social Network Facebook
YouTube
Twitter
 
 
 
2. การบริหารงาน
 
2.1 การดำเนินงาน
ข้อ หัวข้อ เชื่อมโยงข้อมูล
O10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานประจำปี พ.ศ. 2564
 
2.2 การปฏิบัติงาน
ข้อ หัวข้อ เชื่อมโยงข้อมูล
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน
 
2.3 การให้บริการ
ข้อ หัวข้อ เชื่อมโยงข้อมูล
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service ระบบรับเรื่องร้องเรียน
ระบบรับแจ้งปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบจองรถยนต์ราชการส่วนกลาง
ระบบจองห้องประชุม
 
 
 
3. การบริหารเงินงบประมาณ
 
3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ หัวข้อ เชื่อมโยงข้อมูล
O18 แผนดำเนินงานประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
 
3.2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ข้อ หัวข้อ เชื่อมโยงข้อมูล
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดชื้อจัดจ้าง
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศราคากลาง
ประกาศเชิญชวน
ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้าง
สัญญา
การจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร. 1
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
 
 
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
4.1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ หัวข้อ เชื่อมโยงข้อมูล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล
แผนพัฒนาบุคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารบุคคล
 
 
 
5. การส่งเสริมความโปร่งใส
 
5.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ หัวข้อ เชื่อมโยงข้อมูล
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระบบรับเรื่องร้องเรียน
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
5.2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ หัวข้อ เชื่อมโยงข้อมูล
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น แบบฟอร์มติดต่อเรา
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม