ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล รายการ
o1 โครงสร้าง
 • โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
 • ผู้บริหารระดับสูง
o3 อำนาจหน้าที่
 • อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(พ.ศ. 2563 - 2565)
o5 ข้อมูลการติดต่อ
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่กระทรวง
 • เส้นทางการเดินทาง
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • กฎกระทรวง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ ข้อมูล รายการ
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวเด่น ทส.
 • แวดวงข่าว
 • ข่าวตรวจราชการ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ข้อมูล รายการ
o8 Q&A
 • ถาม-ตอบ
o9 Social Network
 • facebook
 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 แผนดำเนินงาน
การบริหารงาน
ข้อ ข้อมูล รายการ
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
 • แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 สป.ทส.
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานการกำกับติดตามงบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน สป.ทส.
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 สป.ทส. และ ทส.
การปฏิบัติงาน
ข้อ ข้อมูล รายการ
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • คู่มือการใช้งานระบบใน สป.ทส.
การให้บริการ
ข้อ ข้อมูล รายการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • ขั้นตอนการดำเนินงานและการบริการข้อมูล ทส.
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • สถิติการให้บริการรอบ 6 เดือน สป.ทส.
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E–Service
 • Mobile Application
 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ ข้อมูล รายการ
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สป.ทส.
o19 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สป.ทส.
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานผลการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ข้อมูล รายการ
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดชื้อจัดจ้าง
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศเชิญชวน
 • ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศผู้ชนะราคา
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
 • สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร. 1
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สป.ทส.
 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล รายการ
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประกาศบรรจุแต่งตั้ง
 • ประกาศการพัฒนาบุคคล หลักสูตร สพบ.
 • หลักสูตรข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
 • ข่าวสารกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการอบรมพัฒนาบุคคลากร
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ ข้อมูล รายการ
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
 • คู่มือการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ หน่วยงานสังกัด ทส.
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปี
 • ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัด ทส.
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ข้อมูล รายการ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • แบบฟอร์มติดต่อเรา
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • กิจกรรม ศปท.ทส.